Modlitwy


Akt poświęcenia Ruchu Światło-Życie Niepokalanej Matce Kościoła

Dnia 11 czerwca 1973 r w Krościenku n. Dunajcem w Centrum Ruchu Światło-Życie Ksiądz Kardynał Karol Wojtyła poświęcił figurę Niepokalanej i oddał Ruch Niepokalanej Matce Kościoła.

Akt poświęcenia Ruchu Światło-Życie Niepokalanej Matce KościołaNiepokalana, Matko Kościoła

Wyznajemy, że dzięki Twojej macierzyńskiej miłości pierwsza Oaza Niepokalanej oddana pod Twoją opiekę rozwinęła się w przedziwny sposób w ruch Oazy i wywodzący się z niego ruch Światło-Życie.

Wyznajemy, że Twoja postawa bezgranicznego, oblubieńczego oddania się w miłości Chrystusowi jest źródłem Twojej macierzyńskiej płodności w ludzie Bożym. Ponieważ jesteś Niepokalaną Oblubienicą Słowa, zwłaszcza w zjednoczeniu z Nim w szczytowej godzinie na krzyżu, dlatego jesteś Matką wszystkich żyjących, Matką Kościoła.

Wyznajemy także, że zjednoczenie z Tobą w postawie oblubieńczego oddania się Chrystusowi jest i pozostanie zawsze jedyną, prawdziwą i najgłębszą zasadą żywotności i płodności Kościoła – Matki. Kościół o tyle razem z Tobą będzie Kościołem – Matką, o ile w poszczególnych swoich członkach będzie wraz z Tobą Oblubienicą oddaną Panu w wierze i miłości.

Jesteśmy przekonani, że całe dzieło Oazy opiera się na zrozumieniu tej tajemnicy i nie ma ono innego celu, jak wychowanie swoich uczestników do coraz głębszego zrozumienia i zrealizowania postawy posiadania siebie w dawaniu siebie Chrystusowi i braciom.

Jesteśmy przekonani, że taka postawa jest źródłem nowego życia; dlatego też słuszne jest, abyśmy na nowo i bardziej świadomie oddali to dzieło Tobie, błagając, abyś raczyła je przyjąć i uznać za swoje.

Jesteśmy przekonani głęboko, że o tyle tylko, staniemy się „Oazą Żywego Kościoła”, o ile w zjednoczeniu z Tobą będziemy realizować postawę służby i oddania się Chrystusowi w Jego Kościele.

Przyjmij więc jako swoją rzecz i własność wszystkich, którzy oddali swoje życie i wszystkie swe siły na diakonię ruchu Światło-Życie.

Przyjmij wszystkich, zwłaszcza moderatorów i animatorów, którzy pragną służyć w ramach ruchu wielkiej sprawie budowania żywych wspólnot Kościoła.

Przyjmij wszystkich, którzy na zakończenie pobytu w Oazie oddali w Twoje ręce swoje dobre postanowienia i udziel im łaski wytrwania.

Przyjmij także, jako swoją rzecz i własność, to miejsce, gdzie wszystko ma służyć dziełom podejmowanym przez Ruch dla odnowy Kościoła, i spraw, aby mogło ono bez przeszkód służyć tylko tej sprawie.

Niepokalana Matko Kościoła; bądź również Matką dzieła Oazy i Ruchu Światło-Życie. Amen.

Akt oddania Chrystusowi Słudze

Akt oddania Chrystusowi SłudzeJezu – Synu umiłowany Ojca Przedwiecznego!

Który tak umiłował świat, że dał Ciebie – Swego Jednorodzonego – abyś ogołocił samego siebie przyjąwszy postać sługi i abyś uniżył samego siebie stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej – i który sprawił, że Duch Jednego spoczął na Tobie i namaścił Cię i posłał, abyś ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność a niewidomym przejrzenie – staję przed Tobą pragnąc odpowiedzieć w nowy i szczególny sposób na Twoją Miłość, wyznaję jednak, że sam z siebie, słaby i grzeszny, nie jestem zdolny do dania tej odpowiedzi. Ty jednak dałeś mi udział w Swoim Namaszczeniu Duchem Świętym, w którym zostałem ochrzczony i bierzmowany, który przez pożywanie Twojego Ciała i moje ciało czyni swoją świątynią, który wzbudził we mnie wiarę, nadzieję i miłość, i który modli się we mnie.

Ufam, że ten sam Duch wzbudził w moim sercu powołanie do pójścia za Tobą, do całkowitego oddania się na Twoją służbę, abym był do Twojej dyspozycji – jako Twoje narzędzie dla dokonywania dzieła, dla którego posyła Cię Ojciec?

W mocy tego Ducha, który daje świadectwo w moim sumieniu, wspominając wdzięcznie przedziwne drogi, jakimi prowadziłeś mnie, daję wyraz swojej woli całkowego oddania się Tobie.

Proszę Cię, abyś mnie na nowo namaścił i posłał, aby głosić Ewangelię wszystkim ubogim naszych czasów i budować Twój Kościół w jedności z tymi, których ustanowiłeś jego Pasterzami, przy pomocy udzielonych mi darów – charyzmatów, szczególnie tych, których uczestnikiem stałem się poprzez Ruch Światło-Życie. Niepokalana, Oblubienico i Matko Jezusa – i dzięki zjednoczeniu z Nim w Duchu Świętym – Matko Kościoła – zjednocz moje nieudolne oddanie się z Twoim oddaniem się bezgranicznym i strzeż we mnie swoją macierzyńską miłością woli trwania w tym oddaniu, Boże Ojcze – przez Jezusa Chrystusa – zjednoczony z Nim w Duchu Świętym, wraz z Maryją i całym Kościołem uwielbiam Ciebie!

Amen! Alleluja!

Codzienne zjednoczenie się kapłana z Chrystusem Sługą

Panie, Jezu Chryste, mój jedyny Mistrzu,
który mnie wezwałeś już w łonie Matki,
pociągnąłeś za sobą, uczyniłeś swoim umiłowanym uczniem
i doprowadziłeś do tej chwili trwania w świętym powołaniu.

Ty z miłości ku Ojcu, w Duchu Świętym uniżyłeś się posłuszny Jego woli,
i wyzbyłeś się wszystkiego aż po śmierć krzyżową,
i zostałeś wywyższony w chwale zmartwychwstania.

Przyjmij także dzisiaj mnie całego na służbę,
abym wstępował coraz doskonalej w Twoje ślady.

Z miłości ku Tobie; dla zbawienia Braci, moich Bliskich i całego świata
przyjmuję mój krzyż: służby, trudu i cierpień dzisiejszych z wiarą i nadzieją,
że przez to wszystko mogę się okazać Twoim sługą,
i nawet w tym, co niepomyślne i nieudane,
mogę być uczestnikiem Twojego zbawczego krzyża i Twojego zwycięstwa.

Zwyciężaj we mnie nad moim egoizmem, ambicją i samowolą.
Prowadź mnie tylko Twoją drogą.

Nie daj mi tracić czas i siły na to, co nie byłoby Twoją wolą,
wedle której prowadzisz mnie do pełni zbawienia i życia,
jak doprowadziłeś oddaną Ci całkowicie Służebnicę Pańską, Maryję, Twoją Matkę.

Nie daj mi unikać zadań będących próbą mojej słabości,
ale daj podjąć je zaraz z wiarą i nadzieją,
że to Duch Święty mnie do nich namaścił i posłał.

Nie daj, bym uciekał od ludzi, którzy mnie potrzebują,
ani zajmował sobą ludzi, których ja potrzebuję.
Spraw, abym im służył z wielkodusznym poświęceniem
jako samemu Tobie, który w nich do mnie przychodzisz
i abym był dla nich, świadomie i mądrze, znakiem Twojej obecności
i Twojej nieskończonej miłości pragnącej wyzwolenia.

Nie daj mi nade wszystko oderwać się od Ciebie,
który w tym wszystkim na moje współdziałanie czekasz.
Zachowaj mnie mocą Twojego Ducha w miłości Twojej aż do końca,
przez wierny udział w Twojej nieustannej Modlitwie i Eucharystycznej Ofierze,
ofierze całego siebie dla Ojca z Tobą w Duchu Świętym. Amen.

Ks. Wojciech Danielski

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Ks. Franciszek BlachnickiBoże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka Blachnickiego, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski …, o którą najpokorniej proszę. Amen.